Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden voor www.diagnosepunt-webshop.nl
Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van www.diagnosepunt-webshop.nl, zoals beschikbaar is gesteld door Diagnosepunt, het Klinisch Chemisch Laboratorium (KCL), het Laboratorium voor Medische Microbiologie en Infectieziekten (LMMI) en het Laboratorium voor Pathologie (PA) van Isala. In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie en de artikelen op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom
Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.
Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Webshop Diagnosepunt is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website te hergebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Webshop Diagnosepunt.

Webshopartikelen
Via Webshop Diagnosepunt kunt u afnamematerialen bestellen ten behoeve van het uitvoeren van laboratoriumdiagnostiek bij uw patiënten. Deze artikelen mogen alleen gebruikt worden voor het aanvragen van diagnostiek in het KCL, LMMI en/of PA van Isala. In de webshop worden alle artikelen weergegeven met een foto en een korte beschrijving. Het aanbod aan afnamematerialen wordt vastgesteld door bovengenoemde laboratoria. Noodzakelijke wijzigingen in het aanbod worden met u gecommuniceerd.

Afnemers
De afnemers zijn huisartspraktijken, verloskundigenpraktijken en andere praktijken van professionals in de gezondheidszorg die diagnostiek aanvragen bij het KCL, LMMI en/of PA van Isala.
U vraagt een account aan bij Webshop Diagnosepunt op de praktijknaam en krijgt hiervoor inloggegevens. Na inloggen kunt u materialen bestellen zoals weergegeven voor de specifieke laboratoria. Webshop Diagnosepunt treft technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht  van data en zorgt voor een webomgeving, waarin de praktijkgegevens veilig worden beheerd.
U ontvangt per e-mail van iedere bestelling  een bevestiging. Indien een bestelling bij nader inzien incorrect was, kunt u een aanpassing telefonisch doorgeven (zie de telefoonnummers op de website), mits de bestelling nog niet naar u is verzonden.
Het opzeggen van een webshopaccount kan via het contactformulier op de website of telefonisch.

Prijzen
De artikelen in de webshop worden gratis verstrekt en zo spoedig mogelijk gratis afgeleverd op het in de account geregistreerde afleveradres. Aan ieder artikel is een maximum aantal per bestelling verbonden. Als u tegelijk bij meer dan één laboratorium heeft besteld, kan het zijn dat de artikelen separaat per specialisme worden afgeleverd.
Artikelen worden binnen een redelijke termijn voor de uiterste houdbaarheidsdatum geleverd, waar van toepassing. U bent zelf verantwoordelijk voor het checken van deze datum bij het afnemen  van diagnostiek.

Website
Webshop Diagnosepunt streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor echter geen aansprakelijkheid aanvaarden.
Webshop Diagnosepunt aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.
Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.diagnosepunt-webshop.nl op deze pagina.